Regulamin hotelowy

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrze­ganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 • Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 • Osoba meldująca się w hotelu zobowiązana jest do okazania aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz aktualny adres zamieszkania gościa.
 • Pokoje hotelowe wynajmowane są:
  • po uprzednim dokonaniu rezerwacji;
  • bez dokonywania wcześniejszej rezerwacji, o ile przedsiębiorstwo hotelowe dysponuje wolnymi pokojami w okresie wskazanym przez osobę zainteresowaną pobytem w hotelu.

Jeżeli osoba zainteresowana pobytem w hotelu dokonała wcześniejszej rezerwacji, rezygnacja z niej bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów jest możliwa wyłącznie w terminie i zgodnie z warunkami wskazanymi w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku chęci anulowania rezerwacji Klient zobowiązany jest poinformować Hotel w formie pisemnej.

W razie nieskorzystania z zarezerwowanego pokoju w trakcie pierwszej doby hotelowej oraz braku odwołania rezerwacji, jest ona automatycznie anulowana z końcem pierwszej doby hotelowej. Na takich samych zasadach można dokonywać zmiany rezerwacji pokoju hotelowego.

 • Jeśli gość nie określił czasu pobytu najpóźniej w dniu przybycia do hotelu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany najpóźniej w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 • Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

Przedsiębiorstwo hotelowe może odmówić przedłużenia pobytu mimo posiadanych możliwości w razie naruszenia przez gościa lub osobę go odwiedzającą regulaminu hotelowego.

 • W hotelu (części wspólne, pokoje hotelowe, w tym również balkony) obowiązuje całkowity zakaz palenia wszelkich wyrobów tytoniowych w tym również e-papierosów, podgrzewaczy do tytoniu itp. Niedostosowanie się do tego zakazu, skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 1000 zł za koszty związane z dearomatyzacją pokoju oraz minimum 1000 zł w przypadku interwencji straży pożarnej spowodowanej uruchomieniem DSO. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym – wewnętrzne patio na parterze.
 • Palenie dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym – wewnętrzne patio.
 • W przypadku podejrzenia złamania zakazu palenia w pokoju hotelowym lub w przynależnym do niego balkonie, obsługa hotelu ma prawo zweryfikować, czy nie doszło do naruszenia regulaminu poprzez wejście do pokoju hotelowego.
 • Koszt zgubienia klucza/karty: 50 zł.
 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług należy niezwłocznie zgłosić je do recepcji.
 • Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę.
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nie­obecności gościa,
  • a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
  • gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte, w miarę posia­danych możli­wości zostanie zaoferowany inny pokój lub w inny sposób usunięcia niedogodności.
 • Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.
  • budzenie o wyznaczonej godzinie.
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 • Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa korzystającego z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.
 • Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną umieszczone w sejfach hotelowych, znajdujących się w pokojach, bądź nie zostaną zgłoszone w recepcji podczas meldowania.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy wniesionych przez gościa w sytuacji gdy szkoda powstała z winy odwiedzających go osób.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 23.00.
 • W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00.
 • Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług hotelowych.

Zostań z nami!

Staramy się na bieżąco informować o naszych promocjach, pakietach specjalnych i atrakcjach które będą w zasięgu naszych gości, zarówno w hotelu jak i wśród naszych partnerów kulturalnych w mieście.

nasze społeczności